Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door ons te bezoeken op *.maowao.nl, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruikerslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Maowao te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld (tenzij u hier door ons toestemming voor hebt gekregen door midden van een contact). Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Maowao te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijderen van auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  5. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Maowao worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Accounts & Forums

  1. Door gebruik te maken van een account of de forums, gaat u akoord met de volgende aangegeven voorwaarden:
   1. Geen spam. Alle automatische berichten, advertenties en links naar websites van concurrenten worden onmiddellijk verwijderd;
   2. Plaats alleen relevante subforums. Berichten die in het verkeerde onderwerpgebied zijn gepost, worden door moderators verwijderd en op het juiste subforum geplaatst;
   3. Respecteer andere gebruikers. Geen racisme of misbruik tegen medeleden. Gebruikers die opruiende, beledigende opmerkingen blijven plaatsen, worden van de site verwijderd;
   4. Intimidatie. Er worden geen bedreigingen of pesterijen van andere gebruikers getolereerd. Elk geval van bedreigend of intimiderend gedrag is reden voor verwijdering van de website;
   5. Inhoud voor volwassenen. Godslastering of pornografie is niet toegestaan. Posts met pornografisch materiaal worden verwijderd;
   6. Bandbreedte. Alle afbeeldingen en handtekeningen moeten 500 x 500 pixels of kleiner zijn. Posts met té grote afbeeldingen worden verwijderd;
   7. Illegale inhoud is verboden. Geen herplaatsing van auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere illegale inhoud is toegestaan. Berichten met illegale inhoud of auteursrechtelijk beschermd materiaal worden verwijderd;
   8. Wij hebben het recht om op elk moment uw account aan te passen of te verwijderen;
  2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Maowao worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

  3. U mag zich niet bezighouden met ‘domeinkaping’, een onredelijk aantal (sub)domeinen claimen (zoals door ons bepaald), of de toegang tot subdomeinen verkopen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en blog en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die in verband met het blog worden ondernomen. U moet Maowao onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Maowao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of omissies.

  4. Maowao heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot berichten in het forum zijn afkomstig van forumgebruikers. De leden van het forum zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4. Eigen site

 1. Door een website te maken via ons, gaat u akoord met de volgende aangegeven voorwaarden:
  1. Verantwoordelijkheid van de contribuanten. Als u een site beheerd, commentaar plaatst op een site, materiaal post naar Maowao.nl, links op Maowao.nl plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar maakt (of laat maken door een derde partij) (al het materiaal, “Inhoud”), bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en schade die het gevolg is van die Inhoud of uw gedrag. Dat is het geval ongeacht de vorm van de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto, video, audio of code. Door Maowao.nl te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw Inhoud en gedrag niet in strijd zijn met deze Voorwaarden of Gebruikersrichtlijnen. Door Content naar Maowao in te zenden voor opname op uw website, verleent u Maowao een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren, uitsluitend met het doel om uw Content weer te geven, te verspreiden en uw site te promoten. Met deze licentie kan Maowao publiekelijk gepubliceerde inhoud beschikbaar stellen aan derden die door Maowao zijn geselecteerd, zodat deze derden uw inhoud kunnen analyseren en verspreiden (maar niet publiekelijk kunnen weergeven) via hun services. U geeft ook andere Maowao.nl-gebruikers toestemming om uw inhoud te delen op andere Maowao.nl-websites en hun eigen inhoud eraan toe te voegen (ook bekend als reblog van uw inhoud), zolang ze maar een deel van uw bericht gebruiken en zij u krediet verlenen als de oorspronkelijke auteur door terug te koppelen naar uw website. Als u Inhoud verwijdert, zal Maowao alle redelijke inspanningen leveren om het uit Maowao.nl te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar worden gemaakt. Zonder beperking van enige van deze verklaringen of garanties, heeft Maowao het recht (maar niet de plicht) om, naar eigen goeddunken van Maowao, (i) uw gebruikersnaam of website-URL terug te vorderen vanwege langdurige inactiviteit, (ii) inhoud te weigeren of te verwijderen die, in de redelijke opinie van Maowao, in strijd is met enig beleid van Maowao of op enigerlei wijze schadelijk of aanstootgevend is, of (iii) de toegang tot en het gebruik van Maowao.nl om welke reden dan ook aan een persoon of entiteit verbreekt of weigert. Maowao is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.
  2. HTTPS. Wij leveren standaard gratis HTTPS op alle *.maowao.nl sites, inclusief eigen domeinnamen, via Cloudflare en Let’s Encrypt. Bij het inschrijven voor een site, geeft u ons de machteging om op te treden namens de domeinnaamregistrant (door bijvoorbeeld benodigde certificaten aan te vragen) met als enig doel HTTPS op uw site aan te bieden.
  3. Advertenties. Maowao behoudt zich het recht voor om advertenties op uw site weer te geven, tenzij u een abonnement hebt gekocht dat het verwijderen van advertenties omvat.
  4. Attribution Maowao behoudt zich het recht voor om toeschrijvingstekst of links in uw voettekst of werkbalk van uw site weer te geven, bijvoorbeeld door Maowao.nl of de auteur van het thema toe te wijzen. Attributietekst of links mogen alleen worden verborgen als u geabonneerd bent op een abbonement dat het verwijderen van deze teksten en links omvat.

5. Beperkingen

Maowao of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website van Maowao te gebruiken, zelfs als Maowao of een Maowao-gevolmachtigde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

6. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op de website van Maowao kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Maowao garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Maowao kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op haar website. Maowao doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

7. Content van andere websites

Wij hebben niet alle materiaal, inclusief computersoftware, beschikbaar gesteld via de websites en webpagina’s waarnaar Maowao.nl links bevat, en die link naar Maowao.nl. Maowao heeft geen controle over die niet-Maowao.nl-websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door het openen van een link naar een website die niet van Maowao.nl is, betekend dat Maowao niet aansprakelijk is of dat zij dergelijke websites goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Maowao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van websites van niet-Maowao.nl en webpagina’s.

8. Wijzigingen

We werken onze Diensten voortdurend bij, en dat betekent dat we soms de wettelijke voorwaarden waaronder onze Services worden aangeboden, moeten wijzigen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten door een bericht op een van onze blogs te plaatsen of door u een e-mail of andere communicatie te sturen. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze services binnen de aangegeven opzegtermijn. Uw voortdurende gebruik van onze Services valt onder de nieuwe voorwaarden.

9. Voorwaarden

Maowao kan uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, en is onmiddellijk van kracht. Als u deze Overeenkomst of uw Maowao.nl-account wilt beëindigen (als u er een heeft), kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Services. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

10. Beëindigen van de licentie

Maowao heeft het recht om op elk moment het recht om haar services stop te zetten en uw account te beëindigen. Na beëindiging van uw account, krijgt u een email en moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm. Ook worden alle opgeslagen gegevens, waaronder foto’s en profielen, van onze servers geëlimineerd.